Announcements

30.11.2023

Ogłoszenie z dnia 30 listopada 2023 r.

POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Burmistrza Andrzeja Marka 8, 32-400 Myślenice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093252, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 357739496, NIP: 6811796355, kapitał zakładowy: 2.650.000 zł w całości opłacony, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z załącznikami.

Przedmiotowy plan połączenia dotyczy planowanego połączenia spółki POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej „Spółka Przejmująca”) ze spółką POLWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Burmistrza Andrzeja Marka 4, 32-400 Myślenice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170836, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 356745141, NIP: 6811852390, kapitał zakładowy: 480.000,00 zł, w całości opłacony (dalej „Spółka Przejmowana”), w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515(1) Kodeksu spółek handlowych.

Plan połączenia wraz z załącznikami jest bezpłatnie dostępny w poniższym linku: